Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
SOLIDWORKS Flow Simulation

Optimalizujte své návrhy pomocí simulací proudění a přenosu tepla

Objevte SOLIDWORKS Flow Simulation pro efektivní analýzu proudění tekutin a přenosu tepla ve Vašich návrzích.

Co je SOLIDWORKS Flow Simulation?

Integrované nástroje pro simulace v SOLIDWORKS Vám umožňují efektivně a rychle provádět simulace Vašich konstrukčních návrhů již v jejich počátečních fázích, čímž předcházíte možným chybám ve funkčnosti a životnosti výrobku. Díky testování chování virtuálních prototypů můžete výrazně snížit potřebu vytváření fyzických modelů a urychlit tak uvedení produktu na trh.

SOLIDWORKS Flow Simulation je intuitivní nástroj pro simulaci proudění tekutin, přenosu tepla a tlaku, které jsou klíčové pro efektivní funkčnost Vašich návrhů. Toto intuitivní CFD řešení, integrované přímo do 3D CAD systému SOLIDWORKS, Vám umožní detailně simulovat a analyzovat kapaliny a plyny jak uvnitř, tak i vně Vašich zařízení, což zajišťuje jejich optimální výkon.

Poznejte
SOLIDWORKS Flow Simulation

Proč používat SOLIDWORKS Flow Simulation?

S pomocí SOLIDWORKS Flow Simulation můžete provádět komplexní analýzy proudění a tepla, identifikovat potenciální problémy před výrobou prototypů a optimalizovat návrhy pro lepší výsledky. SOLIDWORKS Flow Simulation tak nabízí nejen úsporu času a nákladů, ale také přináší možnost zkvalitnění a inovace Vašich produktů díky pokročilým simulacím.

Přesné modelování proudění

Umožňuje simulovat realistické proudění tekutin a tepla v různých podmínkách, což zlepšuje spolehlivost a funkčnost návrhů.

Integrace s 3D CAD

Plná integrace s SOLIDWORKS znamená plynulý přechod od návrhu k simulaci bez nutnosti převodu dat mezi různými programy.

Rychlá a efektivní analýza

Urychluje proces návrhu tím, že umožňuje rychlé iterace a poskytuje okamžité zpětné vazby pro zlepšení designu.

Snížení nákladů

Minimalizuje potřebu drahých fyzických prototypů a testování tím, že identifikuje potenciální problémy dříve v procesu návrhu.

Simulace proudění a rozšířené analýzy s moduly pro SOLIDWORKS Flow Simulation

Komplexní analýza se SOLIDWORKS Flow Simulation
SOLIDWORKS® Flow Simulation Vás vybaví možností detailně analyzovat vnitřní i vnější proudění tekutin a plynů a šíření tepla v zařízeních. Využijte rozsáhlou databázi kapalin, ventilátorů a komponentů k modelování scénářů v nejrůznějších podmínkách. Díky modulu pro parametrické studie a optimalizaci můžete snadno experimentovat s různými designy a dosáhnout cílů vašich projektů.

Modul HVAC: Zajištění komfortu a efektivity
Rozšiřte své možnosti s balíčkem SOLIDWORKS® Flow Simulation o analýzu komfortu v místnostech a budovách. Tento modul nabízí širokou databázi stavebních materiálů a umožňuje pokročilé simulace přenosu tepla, což je ideální pro návrh efektivních a pohodlných prostředí.

Modul pro chlazení elektroniky: Optimalizace teplotního managementu
Speciální modul pro SOLIDWORKS® Flow Simulation rozšiřuje Vaše možnosti o materiály a komponenty nezbytné pro design elektronických zařízení. Díky tomu můžete přesně modelovat a analyzovat ztrátové teplo vznikající v elektronických komponentách a optimalizovat tak jejich chlazení pro maximální výkon a spolehlivost.

 SOLIDWORKS Flow SimulationFlow SimulationHVAC ModulModul chlazení elektroniky

Snadnost použití

 • SOLIDWORKS Flow Simulation je plně zabudován do SOLIDWORKS 3D CAD pro snadné použití a integritu dat. Použití stejných paradigmat uživatelského rozhraní (UI) jako SOLIDWORKS s panely nástrojů, nabídkami a kontextovými nabídkami po kliknutí pravým tlačítkem zajišťuje rychlé seznámení. Vestavěné výukové programy a online nápověda s možností vyhledávání usnadňují učení a řešení problémů.

Opětovné použití dat návrhu

 • SOLIDWORKS Flow Simulation podporuje materiály a konfigurace SOLIDWORKS pro snadnou analýzu různých zatížení a konfigurací produktů.

Multiparametrová optimalizace

 • Možnost provedení optimalizační studii pro více než jednu vstupní proměnnou pomocí parametrické studie Návrh experimentu a Optimalizace. Výpočet definovaných návrhových bodů a nalezení optimálního řešení.

Možnosti SOLIDWORKS Flow Simulation

 • Proudění stlačitelného plyny/kapaliny a nestlačitelné kapaliny
 • Podzvukové, transsonické i supersonické rychlosti proudění plynu
 • Schopnost zohlednit přenos tepla vedením v tekutých, pevných a porézních médiích. Může být s nebo bez konjugovaného přenosu tepla (Fluid-Solid) a s/bez tepelného odporu (Solid-Solid)

Databáze materiálů

 • SOLIDWORKS Flow Simulation: Přizpůsobitelná inženýrská databáze umožňuje uživatelům modelovat a zahrnout konkrétní chování těles, tekutin a ventilátorů.
 • SOLIDWORKS Flow Simulation a modul HVAC: Rozšíření inženýrské databáze HVAC přidává specifické komponenty HVAC.
 • Modul SOLIDWORKS Flow Simulation a Electronic Cooling: Rozšířená technická databáze Electronic Cooling obsahuje specifické elektronické součástky a jejich tepelné charakteristiky.

Vnitřní

 • Vypočítá dopad proudění tekutiny vaším produktem.

Externí

 • Vypočítá vliv proudění tekutiny kolem vašeho produktu

2D – 3D

 • Ve výchozím nastavení jsou všechny výpočty v plné 3D doméně. Kde je to možné, lze simulace provádět také ve 2D rovině, aby se zkrátila doba výpočtu bez ovlivnění přesnosti.

Vedení tepla v pevných tělesech

 • Výpočet změny teploty v geometrii tělesa produktu je volitelnou volbou. Lze vytvořit konjugovaný přenos tepla konvekcí, vedením a zářením. Výpočty mohou zahrnovat tepelný přechodový odpor.
 • SOLIDWORKS Flow Simulation: Vypočítejte čisté vedení tepla v pevných látkách, abyste identifikovali problémy, kde neexistuje žádná tekutina, pro rychlá řešení.
 • SOLIDWORKS Flow Simulation a modul HVAC: Zahrňte materiály, které jsou polopropustné pro záření, pro přesná řešení, kde je tepelné zatížení produktu ovlivněno průhlednými materiály.
 • Modul SOLIDWORKS Flow Simulation a Electronic Cooling: Simulujte specifické efekty elektronických zařízení
  • Termoelektrické chladiče
  • Tepelné trubice
  • Jouleovo teplo
  • Rozložení desek plošných spojů

Gravitace

 • Zahrnuje vztlak tekutiny důležitý pro přirozenou konvekci, volný povrch a problémy s míšením.

Rotace

 • Schopnost simulovat pohybující se/rotující povrchy nebo díly pro výpočet účinku rotujících/pohybujících se zařízení.

Volný povrch

 • Umožňuje simulovat toky s volně se pohybujícím rozhraním mezi dvěma nemísitelnými kapalinami, jako je plyn-kapalina, kapalina-kapalina, plyn-nenewtonská kapalina.

Symetrie

 • Časy řešení simulace lze zkrátit využitím výhod symetrie.
 • Rovinná symetrie může být aplikována na roviny x, y nebo z.
 • Cyklická perioda icy umožňuje uživatelům vypočítat výsek válcového toku.

Plyny

 • Výpočet ideálních i skutečných průtoků pro podzvukové, transsonické a supersonické podmínky.

Kapaliny

 • Toky kapalin lze popsat jako nestlačitelné, stlačitelné nebo jako nenewtonské (jako olej, krev, omáčka atd.).
 • U proudění vody lze určit i místo kavitace.

Pára

 • Pro výpočet průtoků, které zahrnují kondenzaci vodní páry a relativní vlhkost.

Výpočet hraniční vrstvy

 • Laminární, turbulentní a přechodové mezní vrstvy jsou vypočítány pomocí modifikovaného přístupu Law of the Wall.

Směšovací toky

 • Nemísitelné směsi: proudění libovolného páru tekutin patřících k plynům, kapalinám nebo nenewtonským kapalinám.

Nenewtonovské kapaliny

 • Určuje chování toku nenewtonských kapalin, jako je olej, krev, omáčka atd.

Podmínky průtoku

 • Problémy mohou být definovány podle podmínek rychlosti, tlaku, hmotnosti nebo objemu.

Tepelné podmínky

 • Tepelné charakteristiky pro kapaliny a pevné látky lze nastavit lokálně a globálně pro přesné nastavení.

Nastavení stěny

 • Pro přesné nastavení lze nastavit místní a globální tepelné podmínky a podmínky drsnosti stěny

Porézní komponenty

 • Schopnost zacházet s některými komponentami modelu jako s porézními médii, kterými proudí tekutina, nebo je simulovat jako dutiny tekutiny s distribuovaným odporem vůči proudění tekutiny.

Zobrazení výsledků

 • Umožňuje zobrazit výsledky pomocí 2D řezů, ISO ploch, zobrazit výsledky přímo na plochách modelů a vykreslit a animovat 3D proudnice v analyzované doméně.

Generování výpočtových zpráv a eDrawings

 • Možnost publikace přizpůsobitelné zprávy výsledků simulace proudění a spolupráce s eDrawings®.

Dvoufázové toky (tekutiny + částice)

 • Schopnost vypočítat (pomocí post-procesoru) v získaných polích výsledků pohyby specifikovaných částic (Particle Studies) nebo toky specifikovaných cizorodých tekutin (Tracer Study) v toku tekutiny, který tento tok tekutiny neovlivňuje.

Predikce hluku (ustálený a přechodný stav)

 • Predikce hluku pomocí rychlého algoritmu Fourierovy transformace (FFT), který převádí časový signál na komplexní frekvenční doménu pro analýzu přechodových jevů.
  

Podmínky HVAC

 • Obsahuje materiály polopropustné pro záření pro přesnou tepelnou analýzu.
  

Tracer Studie

 • Ke splnění požadavků na tepelný výkon a kvalitu patří optimalizace proudění vzduchu, teplota, kvalita vzduchu a kontrola kontejnmentu.
  

Parametry komfortu

 • Pochopte a vyhodnoťte úrovně tepelné pohody pro více prostředí pomocí analýzy faktorů tepelné pohody.
  

Elektronické podmínky

 • Tepelné trubky
 • Tepelné spoje
 • Dvourezistorové komponenty
 • Desky plošných spojů
 • Termoelektrické chladiče
  

Zpět na porovnání

Search

Nenašli jste, co jste hledali, nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Souhlas se zpracováním
Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován/a, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Poptávka software nebo služeb
Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
CAD software
Služby
Engineering
Souhlas se zpracováním